Polityka Prywatności

Definicje

Administrator danych –  L.J.BUILDERS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Łukasz Jaśkiewicz, ul. Wojska Polskiego 26/1, 65-077 Zielona Góra   NIP: 9291773006, REGON: 389746650. 


Pliki cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


Strona internetowa – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: wzgorzedebowe.pl. 


Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej. 


Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę internetową i/lub wypełniająca znajdujący się tam formularz kontaktowy. 
Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora danych.

Postanowienia ogólne

1. W niniejszym dokumencie Użytkownik uzyska informacje na temat ogólnych zasad przetwarzania danych w organizacji Administratora danych, informacji o Administratorze danych (w rozumieniu art. 13 RODO), przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą plików Cookies lub technologii web storage, wykorzystywanych w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika Strony internetowej, w tym przeglądaniem,  zapoznawaniem się przez Użytkownika z treściami znajdującymi się na Stronie internetowej lub wypełnianiem dostępnego na niej formularza kontaktowego.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi przepisami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej.
3. W związku z wprowadzoną przez Administratora danych Polityką Ochrony Danych dochowuje on należytej staranności w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto dostęp do przetwarzanych danych mają wyłącznie osoby upoważnione i podmioty działające na jego wyraźne polecenie.

Klauzula informacyjna

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników: w zakresie: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika, adresu IP
w celu: obsługi zgłoszeń Użytkowników dokonywanych za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1. lit f RODO) Powyższe dane osobowe Użytkowników Administrator danych przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami, którzy przesłali formularz kontaktowy); W przypadku, gdy Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraził zgodę na przesyłanie mu na wskazany w formularzu adres e-mail informacji handlowej, Administrator danych przetwarza wówczas ten adres Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci stosowania marketingu bezpośredniego i przesyłania zamówionych przez Użytkownika informacji handlowych);w zakresie: Plików cookies i innych podobnych technologii, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika, o ile wyrazi na to zgodę podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową lub w trakcie kolejnych odwiedzin witryny oraz adresu IP w celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. chęci prawidłowego wyświetlania Strony internetowej i komunikatów pojawiających się Użytkownikom, prowadzenia statystyk, analizy danych w zakresie aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, administrowania Stroną internetową (art. 6 ust.1  lit. f RODO).

2. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 1 celów. Dane Użytkowników mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom publicznym. 
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator danych nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób nieograniczony czasowo, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem, w celu weryfikacji możliwości dalszego przetwarzania danych Użytkownika, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej. W odniesieniu do danych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 powyżej, dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres i w zakresie zgodnym z preferencjami dotyczącymi stosowania Plików cookies i podobnych technologii, zapisanymi przez Użytkownika z wykorzystaniem informacji dotyczącej stosowanych Plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane także:do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania, lub ustania uzasadnionego interesu Administratora danych — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  danych;do czasu ich zdezaktualizowania się lub utraty przydatności –  w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu chęci prawidłowego wyświetlania Strony internetowej i komunikatów pojawiających się Użytkownikom, prowadzenia statystyk, analizy danych w zakresie aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, administrowania Stroną internetową; przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
5. Użytkownicy mają prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
6. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora danych: [email protected] lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu siedziby Administratora danych, pod adresem: ul. Wojska Polskiego 26/1, 65-077 Zielona Góra). 
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do USA – w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług Google i Facebook. Dostawcy Ci posiadają certyfikat tarczy prywatności oraz stosują standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 7 RODO. 
8. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych. 
9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości korzystania z funkcjonalności Strony internetowej oraz komunikacji Administratora danych z Użytkownikiem. 
10. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pliki cookies i podobne technologie

Administrator danych przechowuje logi serwera, rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czasu dostęp i ilości danych, adresu IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Strony internetowej, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Stronę internetową do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Strony internetowej za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Stronę internetową. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej mogą być zapisane pliki tekstowe (Pliki cookies). Stosowane przez Administratora danych Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Mają one na celu wyświetlanie Strony internetowej zgodnie z Państwa preferencjami. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies: Cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia; Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika. Administrator danych może wykorzystywać Pliki cookies własne (umieszczone przez niego) oraz zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty).Administrator danych, oprócz Plików cookies może wykorzystywać również inne podobne technologie, w tym technologię web storage. Technologia web storage, składająca się z local storage i session storage, jest podobna do Plików cookies, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Strony internetowej. Zarówno Pliki cookies jak i zmienne web storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne Pliki cookies i zmienne session storage) lub przechowywane dłużej (trwałe Pliki cookies oraz zmienne local storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach ich Użytkowników. Informacje o stosowanych technologiach dostępne są dla Użytkownika w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych. Wchodząc pierwszy raz na Stronę internetową wyświetlona zostaje informacja na temat stosowania Plików cookies. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania Plików cookies w pełnym zakresie należy kliknąć „Wyrażam zgodę” – oznacza to wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie Plików cookies wszystkich kategorii, które są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej i dodatkowo zarządzać udzielanymi zgodami Użytkownik ma możliwość kliknąć w przycisk „Preferencje”, a następnie wyrazić lub odmówić zgody na stosowanie Plików cookies poszczególnych kategorii oraz kliknąć w przycisk „Potwierdź wybór”. Po „Wyrażeniu zgody” i/lub „Potwierdzeniu wyboru” dotyczącego stosowania Plików cookies, informacja na temat ich stosowania jest cały czas dostępna na Stronie internetowej pod przyciskiem „Pliki cookies” dostępnym w bocznej części Strony internetowej. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany swoich preferencji dotyczących wyrażonych zgód na stosowanie Plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych Plików cookies należy kliknąć w przycisk „Polityka prywatności”, co spowoduje przekierowanie do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi Plikami cookies. W ramach preferencji dotyczących wyrażenia zgody na stosowanie Plików cookies poszczególnych kategorii, wyróżnić można następujące: konieczne – są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu; analityczne – mają na celu w szczególności uzyskanie przez Administratora danych wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo; marketingowe – mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w Internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika; inne – Pliki cookies, których nie udało się przypisać do powyższych kategorii. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych web storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Strony internetowej. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji przeglądarki można znaleźć w informacjach zamieszczanych przez poszczególnych dostawców rozwiązań w postaci przeglądarek internetowych. Przykładowo informacje takie można znaleźć pod poniższymi linkami:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczekhttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=plWyłączenie bądź ograniczenie stosowania Plików cookies lub zmiennych web storage może wpłynąć na korzystanie ze Strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie. Administrator danych wykorzystuje własne Pliki cookies oraz może wykorzystywać podobne technologie w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych. Administrator danych usługi wykorzystuje Pliki cookies zewnętrzne (podmiotów trzecich) w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookies wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych.